REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM „GROHE SMART”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm „GROHE

SMART” (dalej: „Program”), w szczególności określa warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Programu Punktów SMART (dalej: „Regulamin”).

2. Organizatorem Programu jest GROHE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 182 (02-670 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000076152, posiadająca nr NIP 951-00-62-430, wysokość kapitału zakładowego: 530 000,00 PLN (dalej: „GROHE” lub „Organizator””).

3. Program skierowany jest do przedsiębiorców wykonujących instalacje sanitarne i wykorzystujących produkty marki GROHE. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w której w związku z nabyciem określonych produktów GROHE, uczestnikom Programu zostaną przyznane Punkty SMART. Następnie uczestnik Programu może wymienić Punkty SMART na nagrody.

4. Program odbywa się na terytorium Polski i prowadzony jest w Internecie poprzez portal internetowy www.grohesmart.com (dalej: „Portal”) oraz przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej GROHE SMART READER (dalej: „APLIKACJA”).

5. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.grohesmart.com.

6. Uczestnicy Programu, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu.

7. Program trwa w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do odwołania przez Organizatora.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I DOSTĘPNOŚĆ

1. Techniczne warunki korzystania z APLIKACJI zostały wyszczególnione w osobnych Warunkach korzystania, które można pobrać pod adresem: www.grohesmart.com.

2. GROHE dokłada wszelkich starań, aby APLIKACJA, Portal oraz informacje w nim zawarte były zawsze dostępne i kompletne. GROHE nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z braku ich dostępności.

3. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za wady i braki w udostępnianych uczestnikom Programu informacjach, oprogramowaniu lub danych, a w szczególności za poprawność, kompletność i dokładność informacji, oprogramowania i danych dostarczonych bezpłatnie.

III. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Uczestnikiem Programu może być każdy przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie instalacji sanitarnych, która dokonała rejestracji w Portalu i uzyskała dostęp do konta SMART (dalej: „Firma”).

2. W Programie, w ramach jednej Firmy, mogą zarejestrować się także pracownicy lub współpracownicy tej Firmy zatrudnieni jako instalatorzy (dalej: „Instalatorzy”). Zbierają oni wówczas Punkty SMART na konto swojej Firmy. Prawo do wymiany Punktów SMART na nagrody ma jedynie właściciel Firmy.

2

3. Instalatorzy biorą udział w Programie bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością zawodową w zakresie instalacji sanitarnych, a tym samym, nie są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.

4. Firmy i Instalatorzy zwani są łącznie w dalszej treści Regulaminu „Uczestnikami”.

5. W Programie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem przy przygotowaniu i realizacji Programu;

b) współpracownicy podmiotów wskazanych w lit. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w lit. a) powyżej;

c) inne niż wymienione w lit. a) i b) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Programu;

d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a –c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

6. W celu wzięcia udziału w Programie należy:

a) dokonać rejestracji w Portalu (na stronie www.grohesmart.com);

b) dokonywać zakupu produktów GROHE i zbierać Punkty SMART;

c) wymieniać Punkty SMART na nagrody.

7. Szczegółowe zasady rejestracji w Programie, przyznawania Punktów SMART i wymiany Punktów SMART na nagrody określają pkt IV-VI Regulaminu.

IV. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z USŁUG

1. Pierwszym krokiem wymaganym do udziału w Programie jest rejestracja.

2. Aby zarejestrować się w Programie należy:

a) wejść na stronę Portalu pod adresem www.grohesmart.com;

b) poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.grohesmart.com (dalej: „Formularz zgłoszeniowy”), w którym należy podać wszystkie wymagane dane;

c) złożyć oświadczenia wymagane w Formularzu zgłoszeniowym;

d) wysłać prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

3. Zarejestrować Firmę może każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca właścicielem Firmy lub inna osoba przez taką Firmę upoważniona.

4. Po poprawnym dokonaniu rejestracji, Organizator wysyła, na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym, wiadomość rejestracyjną potwierdzającą pomyślną rejestrację w Programie, a także utworzenie Konta SMART (dalej: „Konto”) (w przypadku Firm). Punkty SMART można zbierać od chwili otrzymania wiadomości rejestracyjnej.

5. GROHE zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Firmy lub Instalatora, który już uczestniczy w Programie.

6. Uczestnik jest zobowiązany podać w Formularzu zgłoszeniowym dokładne, kompletne i prawdziwe informacje i dane.

7. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym. Zmiany danych w Formularzu zgłoszeniowym można dokonać poprzez stronę www.grohesmart.com.

8. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto.

3

9. GROHE zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta w przypadku, gdy uwierzytelnienie danych logowania się nie powiedzie i/lub podczas rejestracji zostały podane fałszywe informacje lub dane, i/lub w przypadku naruszenia Warunków korzystania z APLIKACJI lub Portalu i/lub w przypadku uszkodzenia lub spadku wydajności aplikacji lub Portalu i/lub w przypadku poważnego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

V. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW BONUSOWYCH

1. Uczestnik Programu zbiera punkty na Koncie SMART, poprzez rejestrację zakupionych przez siebie produktów GROHE posiadających „kod śledzenia UPI” znajdujący się na etykiecie produktu GROHE (dalej: „Produkty”).

2. Punkty na Koncie SMART są również przyznawane Uczestnikom w związku z następującymi wydarzeniami:

2.1 z okazji dołączenia Uczestnika do Programu w liczbie 25 punktów – jednorazowo;

2.2 z okazji urodzin Uczestnika w liczbie 20punktów – w każdym roku uczestnictwa w Programie;

2.3 z okazji innych wydarzeń i promocji w ustalonej przez GROHE liczbie punktów, o czym Uczestnicy informowani są w formie wiadomości e-mail lub SMS wysyłanych na adres lub numer telefonu podane w Formularzu zgłoszeniowym.

3. W Programie nie biorą udziału Produkty, które Uczestnicy zakupią w marketach budowlanych (tzw. Produkty DIY).

4. Aby zarejestrować zakup Produktu w Programie, Uczestnik powinien:

a) zalogować się do Portalu podając login i hasło uzyskane podczas rejestracji;

b) wprowadzić kod UPI z opakowania Produktu w odpowiedniej sekcji Portalu.

5. Uczestnicy posiadający telefon typu smartfon mogą też zarejestrować zakup Produktu poprzez APLIKACJĘ (bez logowania w Portalu).

6. Aby zarejestrować zakup Produktu przy pomocy APLIKACJI Uczestnik powinien:

a) pobrać APLIKACJĘ na swój smartfon ze strony www.grohesmart.com;

b) „zeskanować” kod UPI z opakowania Produktu przy pomocy smartfonu.

7. Za każdym razem, gdy Uczestnik wprowadzi kod UPI w Portalu lub poprzez APLIKACJĘ, do jego Konta zostaną automatycznie dopisane Punkty SMART. Informacja o liczbie Punktów SMART przyznawanych w związku z nabyciem określonych Produktów będzie też dostępna na Portalu.

8. Każdy kod może być wykorzystany tylko raz. Jeżeli kod został już wykorzystany nie można wymienić go na Punkty SMART.

9. W przypadku otrzymania przez GROHE informacji o wielokrotnym zeskanowaniu kodu UPI przez Uczestnika Programu, GROHE informuje Uczestnika Programu na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym, o obowiązku przesłania na adres GROHE wskazany w Rozdziale I pkt 2 Regulaminu potwierdzenia zakupu Produktu („Przesłanie potwierdzenia zakupu Produktu”), w celu jego weryfikacji oraz prawidłowego naliczenia punktów bonusowych. W przypadku braku przesłania przez Użytkownika Potwierdzenia zakupu Produktu w przeciągu dwóch tygodni od daty wysłania powyższej informacji przez GROHE, punkty naliczone za dany Produkt zostają usunięte, a możliwość zamawiania nagród zostaje zablokowana.

10. W przypadku kolejnego otrzymania przez GROHE informacji o wielokrotnym zeskanowaniu kodu UPI przez Uczestnika Programu, GROHE informuje Uczestnika Programu na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym o obowiązku Przesłania potwierdzenia zakupu

4

Produktu, w celu weryfikacji oraz prawidłowego naliczenia punktów bonusowych. W przypadku braku przesłania przez Użytkownika Potwierdzenia zakupu Produktu w przeciągu dwóch tygodni od daty wysłania powyższej informacji przez GROHE, połowa punktów SMART znajdujących się na Koncie Uczestnika zostanie usunięta. Jeżeli na Koncie Uczestnika znajduje się nieparzysta liczba punktów SMART, liczbę usuniętych Punktów SMART zaokrągla się w dół.

11. W przypadku ponownego, trzeciego otrzymania przez GROHE informacji o wielokrotnym zeskanowaniu kodu UPI przez Uczestnika Programu, GROHE informuje Uczestnika Programu na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym o obowiązku Przesłania potwierdzenia zakupu Produktu, w celu weryfikacji oraz prawidłowego naliczenia punktów bonusowych. W przypadku braku przesłania przez Użytkownika Potwierdzenia zakupu Produktu w przeciągu dwóch tygodni od daty wysłania powyższej informacji przez GROHE, Konto SMART Uczestnika zostanie zablokowane.

12. Punkty SMART są ważne 12 (dwanaście) miesięcy począwszy od 1 stycznia każdego roku następującego po roku, w którym Produkt został zarejestrowany w Programie lub APLIKACJI.

13. W przypadku naruszenia Regulaminu Programu, w szczególności wykorzystania kodu UPI bez zakupu Produktu, GROHE zastrzega sobie prawo do usuwania Punktów SMART i zablokowania lub usunięcia Konta.

14. Nie jest dopuszczalne łączenie Kont lub dokonywanie przelewu Punktów SMART z jednego Konta na drugie.

15. Po zarejestrowaniu w Programie, Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego Konta logując się w Portalu. Po pobraniu APLIKACJI na swój smartfon, Uczestnik może także obsługiwać Konto w Programie za pomocą telefonu.

VI. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

1. Każda Firma posiadająca Konto SMART ma możliwość wymiany zgromadzonych Punktów SMART na nagrody wyszczególnione na Portalu (dalej: „Nagrody”).

2. Ponadto Organizator oferuje w Programie możliwość zamówienia Nagrody w postaci karty płatniczej MasterCard (dalej „Karta GROHE SMART”). Szczegóły dotyczące Karty GROHE SMART znajdują się w Portalu oraz w odrębnych warunkach użytkowania Karty GROHE SMART.

3. Przy każdej Nagrodzie wyszczególnionej w Portalu Organizator wskazuje ilość Punktów SMART niezbędnych w celu przyznania Nagrody.

4. Po uzyskaniu wymaganej liczby Punktów SMART, Firma ma prawo zamówić wybraną Nagrodę spośród asortymentu Nagród na Portalu.

5. Aby zamówić daną Nagrodę, należy wypełnić właściwy formularz na stronie internetowej Programu (w Portalu) lub numer skontaktować się z infolinią Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 295 38 38.

6. Organizator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia Nagrody pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej.

7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Organizator zapewnia dostarczenie Nagrody lub (we wskazanych przypadkach) umożliwia jej odbiór osobisty. Terminy dostawy wynosi 21 dni i jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Koszty dostawy Nagrody pokrywa Organizator.

9. Jeśli zamówienie obejmuje więcej Nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.

10. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską. W przypadku, gdy Uczestnik

5

poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Uczestnika, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Uczestnika.

11. GROHE nie jest zobowiązany do wymiany Punktów SMART na Nagrodę, jeżeli Nagroda zostaładostarczona.

12. Wykorzystane Punkty SMART są automatycznie odejmowane z Konta SMART.

13. Nagrody przyznawane są wyłącznie Firmom posiadającym Konto SMART. Instalatorzy nie są uprawnieni do otrzymania Nagrody. Nagrody otrzymuje Firma, w której imieniu Instalator zbiera Punkty SMART.

14. W przypadku dostarczenia Nagrody uszkodzonej w trakcie transportu lub posiadającej wady fabryczne, Uczestnik może żądać wymiany dostarczonej Nagrody na wolną od wad, w terminie

30 dni od dnia dostarczenia Nagrody. W tym celu, Uczestnik powinien na własny koszt odesłać Nagrodę na adres: GROHE Smart, Postfach 56 13, 33356 Rheda- Wiedenbrück. Odsyłając Nagrodę, należy załączyć do niej dokumenty zwrotu. W celu uzyskania dokumentu zwrotu, należy kontaktować się z infolinią Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 295 38

38.

15. Organizator, uznając reklamację za uzasadnioną, na własny koszt dokona wymiany Nagrody na wolną od wad i odeśle ją do Uczestnika.

16. Poza przypadkiem wskazanym w pkt 13 i 14 powyżej, GROHE nie udziela żadnej gwarancji na Nagrody. Odpowiedzialność GROHE z tytułu rękojmi jest niniejszym wyłączona.

17. Punkty SMART nie podlegają wymianie na gotówkę.

18. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzenoszenia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią.

19. Zobowiązania związane z dostawą Nagród mogą być wykonywane za pomocą podmiotów trzecich, z którym Organizator zawarł umowy o współpracy (dostawcy nagród).

20. Uczestnik Programu, zobowiązany jest po otrzymaniu Nagrody potwierdzić odbiór Nagrody na formularzu dostarczonym wraz z Nagrodą. Zeskanowany formularz, po jego wypełnieniu i podpisaniu, należy przesłać na adres smart.pl@grohe.com w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Nagrody.

VII. PODATKI, OPŁATY I INNE POTRĄCENIA Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie uiścić wszelkie podatki i inne opłaty związane z uzyskaniem Nagród w ramach Programu.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie treści, dane i inne elementy udostępniane Uczestnikom w ramach Programu, w tym APLIKACJA, Portal i wszelkie ich elementy (dalej łącznie: „Materiały chronione”) pozostają wyłączną własnością GROHE lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wszystkie Materiały chronione są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika i mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele związane z udziałem w Programie. Każde inne wykorzystanie Materiałów chronionych, w szczególności ich zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub ich publiczne udostępnianie bez zgody GROHE jest zabronione.

2. GROHE udziela Uczestnikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnianych przez APLIKACJĘ i na Portalu, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie. Każde inne wykorzystanie

6

jest zabronione.

3. Informacje uzyskane w wyniku dostępu do APLIKACJI i Portalu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika i tylko w celach informacyjnych.

4. Dane uzyskane z zapytań nie mogą być wykorzystane w całości ani w części do utworzenia komercyjnej bazy danych, w żadnym formacie i/lub do przetwarzania danych lub wymiany informacji i/lub do innych celów komercyjnych.

5. Łączenie, integracja lub powiązanie APLIKACJI lub Portalu lub ich elementów z inny oprogramowaniem, bazą danych lub meta-bazą danych jest zabronione.

IX. BRAK GWARANCJI NA PRAWIDŁOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

1. GROHE nie oferuje żadnych gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji, tekstów, grafik, łączy i innych treści zawartych w APLIKACJI i Portalu lub ich przydatności do określonych zastosowań.

2. GROHE zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji informacji podanych w APLIKACJI i na Portalu oraz oferowanych nagród, w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto dołączone specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych w niektórych przypadkach mogą nie być dostępne.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. GROHE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych zarówno z winy umyślnej jak i przez nieumyślne zaniedbanie obowiązku ze strony GROHE. Na tych samych zasadach GROHE ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich prawnych przedstawicieli lub reprezentantów.

2. W każdym innym przypadku odpowiedzialność GROHE będzie ograniczona do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz naruszenia zobowiązań szczególnie ważnych dla osiągania celów Regulaminu. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu jest ograniczona do tych szkód, które można racjonalnie przewidzieć i których wystąpienia można się spodziewać. Tę samą zasadę stosuje się do przedstawicieli i reprezentantów.

3. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, będących następstwem działania siły wyższej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w zakresie dopuszczonym przez prawo, GROHE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (art. Art. 4491 - Art. 4499 Kodeksu cywilnego).

6. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, na przykład utratę danych, poniesione podczas korzystania z Aplikacji.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Programu podane w Formularzu zgłoszeniowym lub inne dane udostępnione w ramach Programu (dalej: „Dane osobowe”), będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

7

95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) na potrzeby i w celu przeprowadzenia Programu, w tym na potrzeby dostarczenia Nagród.

2. Administratorem Danych osobowych jest Organizator, tj. GROHE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 182 (02-670 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000076152, adres e-mail: biuro@grohe.com, nr telefonu: +48 22 543 26 40.

3. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Programie obejmują podstawowe dane identyfikujące oraz dane dotyczące prowadzonej przez działalności gospodarczej lub zawodu i są następujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej (firma), adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, data urodzenia, nazwa pracodawcy, stanowisko pracy lub pełniona funkcja, opcjonalnie nazwa strony internetowej.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres w jakim świadczone będą usługi przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Programie lub do chwili kiedy Uczestnik Programu wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych dotyczących Uczestnika, w tym w przypadku przechowywania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego GROHE lub do chwili kiedy Uczestnik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Udostępnienie Danych osobowych na potrzeby wskazane w ust. 1 powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie, w tym do otrzymania Nagrody.

6. Organizator informuje, że Dane Osobowe są przekazywane na podstawie właściwej umowy spółce Grohe AG w Niemczech (adres: Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf) w zakresie i w celach takich jak określone powyżej, w związku z przechowywaniem Danych Osobowych na serwerach stanowiących własność Grohe AG i znajdujących się w siedzibie spółki Grohe AG oraz w celu obsługi wysyłki wiadomości elektronicznych kierowanych do Uczestnika.

7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez GROHE poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Wobec Danych osobowych Uczestnika nie są podejmowane jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje oraz nie są one przez GROHE profilowane.

9. Na zasadach przewidzianych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, tj. art.

6 ust. 1 lit. f) Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do celów oferowania bezpośrednio produktów lub usług GROHE (marketingu bezpośredniego), do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celów ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi GROHE.

10. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora drogą elektroniczną na podstawie art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 ze zmianami) dotyczących produktów lub usług GROHE za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, z których korzysta Uczestnik, w tym telefonu lub komputera, w szczególności w związku z wysyłką wiadomości SMS, w celu marketingu bezpośredniego przez GROHE w zakresie produktów i usług własnych, na podstawie art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 z 12.10.2017 r. ze zm.) poprzez zaakceptowanie właściwego oświadczenia wskazanego w

8

Formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu tej zgody, GROHE będzie w szczególności uprawniony do wysyłania biuletynów i reklam dostosowanych do Uczestnika.

11. Uczestnik ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c) usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby GROHE przetwarzało dane;

d) ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku jeżeli Uczestnik uważa, że posiadane przez GROHE dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub Uczestnik nie chce, aby GROHE usunęło dane, ponieważ Uczestnik potrzebuje je do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu;

e) przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od GROHE w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych Uczestnika, dostarczonych GROHE w związku z przesłaniem formularza zgłoszeniowego do programu GROHE SMART, jak również do zlecenia GROHE przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zarówno w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak i w pozostałych celach z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że GROHE wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są niezbędne GROHE do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

13. W celu wykonywania swoich praw Uczestnik może skierować żądanie na adres e-mail: dataprotection_PL@grohe.com lub smart.pl@grohe.com lub biuro@grohe.com, telefonicznie pod numerem przed telefonu: +48 22 543 26 40. GROHE ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania Uczestnika przed przystąpieniem do realizacji jego praw.

14. Uczestnik może zażądać usunięcia Konta w dowolnym momencie. Prośbę o usuniecie Konta należy skierować pocztą elektroniczną na adres: smart.pl@grohe.com. GROHE usunie Konto Uczestnika w terminie 7 dni od otrzymania prośby. W takim przypadku, GROHE powinno także usunąć wszystkie Dane osobowe Uczestnika i inne przechowywane dane, gdy tylko nie jest to dłużej wymagane lub obowiązek przechowywania Danych osobowych nie wynika z przepisów prawa. Również cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej spowoduje, że Konto zostanie przez GROHE usunięte.

15. Ponadto Uczestnik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontaktowanie się przez GROHE za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, bez wpływu na prawidłowe działanie Konta Uczestnika, w każdej chwili. W każdym biuletynie zawierającym informacje handlowe umieszczony jest specjalny link umożliwiający cofnięcie zgody w dowolnym momencie.

9

XII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Organizator świadczy Uczestnikom drogą elektroniczną usługę polegającą na dostępie do Portalu, umożliwiającego Uczestnikowi złożenie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego oraz wzięcie udziału w Programie.

2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Uczestnika z Portalu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Uczestnika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Uczestnika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Uczestnik połączył się z Portalem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Uczestnika oraz system operacyjny itp.

3. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

4. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Konta, zgodnie z pkt XI.7 Regulaminu.

6. Korzystając z Portalu i APLIKACJI, Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt XIII Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z 24.06.2017 r. ze zmianami).

9. W ramach Programu, Organizator na stronie: www.grohesmart.com umożliwia zarejestrowanym Uczestnikom bezpłatne pobranie APLIKACJI umożliwiającej rejestrację Produktów i wymianę Produktów na Punkty SMART.

10

10. W celu pobrania APLIKACJI, Uczestnik powinien spełniać wymagania techniczne wyszczególnione w osobnych Warunkach korzystania, które można pobrać pod adresem:

www.grohesmart.com.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu będą rozpatrywane na zlecenie Organizatora przez

GROHE Smart z siedzibą w Rheda- Wiedenbrück (Niemcy). Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres: GROHE Smart, Postfach 56 13, 33356 Rheda- Wiedenbrück lub na adres email: smart.pl@grohe.com. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od jego zakończenia. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania reklamacji lub wysłania reklamacji drogą elektroniczną.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Uczestnika, a w przypadku Firm, także nazwę Firmy oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Programu Lojalnościowego „GROHE SMART”.

3. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktem XIII.1 i XIII.2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

XIV. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE, REZYGNACJA Z PROGRAMU

1. Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora. Zmiany takie mogą być uzasadnione w szczególności wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności lub rozwiązań dla Uczestników, zmianą nazwy Programu lub innymi ważnymi przyczynami związanymi z funkcjonowaniem Programu.

2. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest, na co najmniej 30 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu:

(i) poinformować o zmianie każdego z Uczestników Programu, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu oraz zestawienia zmian Regulaminu oraz

(ii) umieścić na Portalu wiadomość o zmianie Regulaminu i treść zmienionego Regulaminu.

3. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, a tym samym uczestnictwa w Programie. Uczestnik Programu może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie przez Uczestnika programu Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Programie i wiąże się dla Organizatora z obowiązkiem usunięcia danych Uczestnika Programu z bazy Uczestników Programu. Nie złożenie przez Uczestnika Programu oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika Programu zmienionego Regulaminu.

11

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych Uczestnika Programu do celów związanych z realizacją Programu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Programu rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

5. Organizator usuwa konto Uczestnika Programu w ciągu 48 godzin roboczych po otrzymaniu rezygnacji.

XV. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. GROHE zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie.

2. Informacja o zakończeniu Programu zostanie wysłana każdemu Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym na 30 dni przed datą planowanego zakończenia Programu. Powiadomienie o zakończeniu Programu zostanie także umieszczone na Portalu.

3. Z chwilą zakończenia Programu, Uczestnicy nie będą już mogli rejestrować punktów SMART, a tym samym nie będą mogli uzyskać dodatkowych, ani nowych punktów SMART, które mogłyby być wykorzystane.

4. Liczba punktów SMART zarejestrowanych na Koncie Uczestnika do momentu zakończenia Programu nie ulegnie zmianie i będą one mogły być nadal wymieniane na Nagrody, jednak nie później niż w terminie podanym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu.

5. GROHE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody z tytułu zakończenia Programu.

XVI. PRAWO WŁAŚCIWE

1. Niniejsze warunki Regulaminu są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.