Najít showroom, servis
Showrooms
  • Showroom
  • Záruční servis

Můj poznámkový blok

You have not assigned any products.

Once you have added products to your notepad you can download your list right here.

0 Produkt
Stáhnout jako PDF
Smazat vše

The Product is already stored on your notepad.

Všeobecné podmínky Soutěž o kolekci Grohe Colors

1. ÚVOD

Na účast v soutěži Grohe Colors Collection se vztahují uvedené všeobecné podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů (https://www.grohe.com/29390/privacy/).

1.1 Cenu v podobě koupelnové sady z kolekce Grohe Colors sponzoruje GROHE (dále na-příklad „my“, „nás“, „naše“ nebo „sponzor“). Informace o naší společnosti a kontaktní údaje naleznete na konci těchto všeobecných podmínek.

1.2 S těmito všeobecnými podmínkami se důkladně seznamte, protože přihláškou do soutěže vyjadřujete svůj souhlas s tím, že se jimi budete řídit.

1.3 Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto všeobecných podmínek pro budoucí použití. Budete-li mít k soutěži dotazy nebo budete-li chtít od nás kopii těchto všeobecných podmínek, můžete se na nás obrátit prostřednictvím údajů uvedených na konci těchto všeobecných podmínek. Pokud máte zájem o zaslání kopie těchto všeobecných podmínek poštou, budete nám muset poskytnout oznámkovanou obálku s vaší adresou.

1.4 Případné stížnosti týkající se této soutěže zasílejte na adresu GROHE ČR s. r. o., Antala Staška 510/38, Praha 4 – 140 00, Česká Republika.

2. ZPŮSOBILOST A ÚČAST

2.1 Soutěž začne 1. ledna 2019 a skončí 31. března 2019 („období soutěže“). Přihláška reali-zovaná mimo období soutěže nebude způsobilá ke vstupu do soutěže. Když svou přihlášku stáhnete či upravíte před skončením období soutěže, nebude způsobilá pro výběr v rámci soutěže.

2.2 K účasti v soutěži jsou způsobilé pouze osoby starší 18 let.

2.3 Ke vstupu do soutěže není zapotřebí realizovat žádný nákup, nicméně k přístupu na naši webovou stránku, která slouží k provozu soutěže, potřebujete internetové připojení.

2.4 Ke vstupu do soutěže nejsou způsobilí zaměstnanci uvedených subjektů (ani členové jejich rodin a domácností):

2.4.1 sponzora;

2.4.2 jakékoli společnosti či organizace zapojené do soutěže nebo s ní spojené;

2.4.3 jakékoli reklamní agentury nebo poskytovatelů digitálních médií či webových služeb spojených se soutěží; a

2.4.4 jakékoli dceřiné společnosti nebo skupiny společností uvedených v tomto odstavci 2.4.

2.5 Přihláškou do soutěže dáváte slib, že veškeré vámi zaslané informace jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Vyhrazujeme si právo ověřit vaši způsobilost pro přihlášení do sou-těže během a/nebo po skončení období soutěže.

2.6 Vyhrazujeme si právo neudělit cenu (a vybrat náhradního vítěze), pokud budeme mít in-formaci nebo důvod věřit, že jste v době přihlášení nebyli ke vstupu do soutěže způsobilí.

3. PŘIHLÁŠKY

3.1 Účast a registraci („přihláška“) do soutěže je možné realizovat výhradně online na adrese: colors.grohe.com

3.2 Vy i vaše přihláška do této soutěže se budete vždy řídit těmito všeobecnými podmínkami.

3.2 Nepovolujeme více přihlášek.

3.3 Vaše přihláška i veškeré vámi zaslané informace musí být osobní a musí se vztahovat konkrétně k vám. Přihlášky jménem jiné osoby nebudou přijaty a společná podání nejsou možná.

3.4 Potvrzujete, že vaše přihláška a všechny informace, které odešlete a/nebo distribuujete, neporušují právo na duševní vlastnictví, soukromí ani jakákoli další práva jakékoli třetí strany, a že neobsahuje nic, co je nactiutrhačné, pomlouvačné, obscénní, důvěrné, nemravné, uráž-livé, obtěžující, výhrůžné či jinak nezákonné nebo nevhodné. Vyhrazujeme si právo, ale nej-sme zavázáni testovat, filtrovat a/nebo monitorovat vámi poskytnuté informace a dané in-formace upravovat, nedistribuovat či mazat.

3.5 Důkaz o přenosu a/nebo snímky obrazovky nelze považovat jako důkaz doručení vaší přihlášky. Nemůžeme přijmout odpovědnost za jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, sma-zání, nedostatek, zpoždění provozu či přenosu, selhání komunikačního vedení, krádež, zniče-ní, změnu či neautorizovaný přístup k jakékoli přihlášce.

3.6 Vyhrazujeme si právo vás diskvalifikovat či vás nebrat v potaz, a to včetně některých či všech vašich přihlášek, pokud budeme mít důvod věřit, že jste se dopustili porušení jakékoli části těchto všeobecných podmínek.

3.7 V případě, že účastník nebo jeho přihláška budou ze soutěže diskvalifikováni, můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout, zda by měl proběhnout výběr náhrady. V tomto případě budou vybráni další přihlášení dle stejných kritérií jako původní přihlášený a budou podléhat obsahu těchto všeobecných podmínek.

3.8 Nepřijímáme odpovědnost za jakékoli pozdní, ztracené, poškozené, zničené, na nespráv-nou adresu zaslané, neúplné či podvodné přihlášky.

3.9 Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli obsah, který bude považován za nepřijatelný, nezákonný či urážlivý, a to jak pro sponzora, jeho značky nebo pro ostatní přihlášené.

3.10 Vyhrazujeme si právo kdykoli ověřit platnost přihlášek a přihlášených (včetně totožnosti, věku a adresy přihlášených).

3.11 Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebude uvedeno jinak, nepřijímáme žádnou od-povědnost za virovou kontrolu přihlášek ani za jejich zálohování, archivování či bezpečné uchovávání.

4. LOSOVÁNÍ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

4.1 Losování výherců proběhne náhodně do 10 pracovních dnů od konce období soutěže.

4.2 Cena musí být přijata e-mailem nebo telefonicky do 48 hodin od data oznámení. V přípa-dě nepřijetí v rámci uvedeného období může být udělená cena přidělena dalšímu náhodně vylosovanému účastníkovi.

4.3 Vyhrazujeme si právo vyžádat si od vítězů písemnou formou doplňující informace v zá-jmu ověření způsobilosti k účasti v soutěži v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, na-příklad údaje pro ověření věku.

4.4 V případě, že se do 48 hodin od data oznámení, po 3 pokusech ani před výběrem nepo-daří s vítězem navázat kontakt, vyhrazujeme si právo vybrat náhradního vítěze v souladu s postupem výběru uvedeným v těchto všeobecných podmínkám. Pokud jakýkoli vítěz cenu odmítne, zbavuje se tím jakéhokoli práva na danou cenu.

4.5 Pokud se vrátí oznámení o výhře ceny jako nedoručitelné nebo pokud neobdržíme odpo-věď dle požadavku uvedeného v tomto oznámení (a v rámci uvedeného časového rámce), může dojít k diskvalifikaci a výběru náhradního vítěze.

5. CENY

5.1 Bude vybráno deset vítězů a každý z vítězů vyhraje jednu koupelnovou sadu z kolekce Grohe Colors.

5.2 Každá sada obsahuje jeden umyvadlový kohoutek Essence velikosti L, jednu sadu spr-chových hlavic, jednu nástěnnou desku Skate Cosmopolitan, jeden kroužek na ručníky a jeden držák toaletního papíru – vše v té samé barvě GROHE. Každý vítěz může uvést, jakou barvu z kolekce GROHE Colors preferuje. Finální barva však závisí na dostupnosti produktů.

5.3 Ceny jsou nepřenositelné, nelze o nich vyjednávat a nelze za ně získat peníze, vyměnit je, upravovat je či za ně získat finanční náhradu. Vyhrazujeme si právo nahradit ceny přiměře-ným ekvivalentem stejné nebo vyšší hodnoty, pokud nebudou původní ceny k dostání nebo pokud dojde k okolnostem, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.

5.4 Dodací doba je asi 16 týdnů.

6. NAŠE ODPOVĚDNOST

6.1 Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, úrazy či zklamání, které utr-píte v důsledku vstupu do soutěže nebo přijetí jakékoli ceny. Neneseme odpovědnost za ja-kékoli přerušení nebo narušení či technické poruchy jakékoli telefonní sítě či vedení, elektro-nických zařízení, systémů, serverů, poskytovatelů, webových stránek či počítačového vyba-vení nebo softwaru, chyby jakéhokoli e-mailu nebo přijetí přihlášky v důsledku technické zá-vady či zpomalení síťového provozu, telefonní linky nebo jakékoli webové stránky, případně kombinace všeho, včetně jakéhokoli úrazu či škody způsobených na vašem zařízení či zaří-zení jakékoli jiné osoby nebo vyplývající z účasti či stažení jakýchkoli materiálů souvisejících s touto soutěží.

6.2 Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakýkoli materiál ve vašich přihláškách, který je pomlouvačný, který porušuje práva na duševní vlastnictví jakékoli třetí strany nebo který je jinak nezákonný.

6.3 Nic z toho, co je uvedeno v těchto všeobecných podmínkách, nevylučuje naši odpověd-nost za smrt nebo osobní úraz v důsledku naší nedbalosti nebo za podvod či podvodnou dez-interpretaci ani jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze omezit či vyloučit platnou legislati-vou.

7. PUBLICITA A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

7.1 V důsledku vaší účasti v soutěži budeme shromažďovat určité osobní údaje týkající se vaší osoby. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů (https://www.grohe.com/29390/privacy/), kde najdete informace týkající se osobních údajů, které shromažďujeme online, a účelů, pro které tyto údaje shromažďujeme. Vaše údaje bu-deme zpracovávat v souladu s těmito zásadami. Vstupem do soutěže vyjadřujete svůj sou-hlas s tímto zpracováním, včetně sdílení vašich osobních údajů s dodavateli, kteří vám po-máhají s realizací soutěže a cenovým plněním.

7.2 Máte právo přistupovat ke svým osobním údajům, které držíme, případně nás požádat, abychom tyto údaje přestali používat. Takové požadavky musejí být podány písemně na ad-resu GROHE ČR s. r. o., Antala Staška 510/38, Praha 4 – 140 00, Česká Republika

7.3 Veškeré osobní i ostatní údaje týkající se přihlášených budeme uchovávat po přiměřenou dobu po uzavření soutěže v zájmu usnadnění konzistentního provozu soutěží a vypořádání dotazů týkajících se soutěže.

8. ZMĚNY V SOUTĚŽI NEBO V TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH

8.1 Soutěž můžeme modifikovat, odložit či ukončit, prodloužit datum či dobu jejího uzavření, případně v ní nebo v těchto všeobecných podmínkách provádět jakékoli další změny pouze v případě, že vyvstanou okolnosti, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.

8.2 V případech, kdy to bude opodstatněně možné, vás na tyto změny upozorníme předem, případně v době, kdy tyto změny realizujeme, zveřejněním upravených všeobecných podmí-nek na této stránce a/nebo prostřednictvím příspěvku na příslušných sociálních sítích, na kte-rých se tato soutěž vyskytuje.

9. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

9.1 Soutěž i tyto všeobecné podmínky se řídí německou legislativou a jakékoli spory podléha-jí do jurisdikce německých soudů.

10. SPOLEČNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

10.1 Sponzorem soutěže je GROHE, společnost registrovaná v Německu se sídlem na adre-se: GROHE ČR s. r. o., Antala Staška 510/38, Praha 4 – 140 00, Česká Republika

Toto je adresa našeho registrovaného sídla a zároveň adresa pro všeobecnou korespondenci.