Důsledně plánovaná a dlouhodobě udržitelná výroba

Všechny továrny GROHE po celém světě se řídí těmi nejpřísnějšími standardy managementu životního prostředí a bezpečnosti práce

GROHE Production Plant for showers and faucets

Pojem „udržitelný rozvoj“ má pro mezinárodní společnost, jakou je GROHE, mnoho důležitých aspektů. A energeticky efektivní výroba je jedním z nich. Společnost GROHE provozuje tři továrny v Německu a tři v zahraničí a je zavázána vyrábět své produkty s maximálním ohledem na životní prostředí. Zohledňuje však i ekonomické aspekty. V rámci tohoto úsilí společnost GROHE průběžně zlepšuje všechny pracovní postupy a výrobní procesy, aby bylo vždy možné splnit všechny požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Naše společnost je předním světovým výrobcem sanitárního vybavení, a jako taková se snaží být vzorem pro celý průmysl a přinášet proaktivní přístup k současným ekologickým, ekonomickým a společenským výzvám. Všechny továrny společnosti GROHE na celém světě podléhají centrálně vydávaným organizačním směrnicím a postupům v oblasti managementu životního prostředí, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Shoda s místními zákony a regulacemi má vysokou prioritu a je ověřována prostřednictvím pravidelných interních a externích auditů environmentálních procesů a procesů ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Všechny továrny v Evropě jsou již od roku 2003 certifikovány podle normy ISO 14001, předního mezinárodního standardu pro systémy managementu životního prostředí. Thajská továrna v Klaengu následovala v roce 2004. Systém řízení jakosti společnosti je od roku 1992 certifikován podle normy ISO 9001. V listopadu 2011 byly všechny továrny společnosti GROHE v Německu, Portugalsku a Thajsku certifikovány podle normy OHSAS 18001: 2007, přední světové normy pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

GROHE Plant Hemer

Pokračující úsilí v oblasti životního prostředí

Co se týče výroby, procesy ochrany životního prostředí se zaměřují především na účinnost energie a zdrojů, vyhýbání se odpadům, vysokou míru recyklace, nízkou spotřebu vody a ochranu klimatu. Společnost GROHE již od rok 2007 měří svou ekologickou stopu. Měření se nejdříve týkalo pouze výroby, avšak v roce 2010 bylo rozšířeno i na logistické procesy. Od roku 2011 je uhlíková stopa společnosti GROHE měřena i u celosvětových distribučních kanálů. Již několik let po sobě společnost GROHE pravidelně zvyšuje míru recyklace. Platí to zejména pro zahraniční továrny. Šrot vzniklý při slévání kovů pro výrobu vodovodních baterií je téměř úplně znovu použit nebo roztaven a vnitřně recyklován. Téměř veškerý šrot, hobliny a další odpad může být okamžitě roztaven a recyklován do výrobního procesu. Plastové součásti, které vznikají jako odpad při procesu slévání, jsou obvykle rozloženy na granule a navedeny zpět do stejného výrobního stroje. Kontrolní oddělení společnosti GROHE klade na udržitelný rozvoj obrovský důraz. Výsledkem je především Kodex chování dodavatele společnosti GROHE a řada dalších prostředků pro posuzování dodavatelů a poskytovatelů služeb, kteří jsou navíc zavázáni podepisovat prohlášení o shodě. Tyto dokumenty stanovují povinnosti dodavatelů dodržovat standardy o ochraně životního prostředí a zdraví při práci stanovené společností GROHE

Efektivní využívání elektrické energie a přírodních zdrojů patří mezi důležité vlastnosti produktů GROHE nejen při každodenním používání, ale také již při výrobě. Nové procesy a technologie vedly k podstatnému snížení využívání cenných přírodních zdrojů. Investice do ekologie však přinesly i ekonomické benefity. To je patrné například u továrny GROHE v Hemeru, kde byla po instalaci systémů rekuperace tepla a nové odmašťovací jednotky snížena roční spotřeba plynu přibližně o 20 %. Současně se snížila roční spotřeba elektrické energie o přibližně 20 procent prostřednictvím instalace systému centrálního řízení kompresorů, jakož i modernizace osvětlovacího systému továrny.
Slévání kovů zůstává neodmyslitelnou součástí výroby vodovodních baterií a tepelná energie potřebná k roztavení kovů představuje nezanedbatelný dopad na životní prostředí. Společnost GROHE podstatně snížila energetickou náročnost tohoto procesu díky efektivnímu využití odpadního tepla. Společnost GROHE také implementovala několik opatření zaměřených na snížení obsahu mosazi ve vodovodních bateriích. V důsledku toho byla hmotnost pákové umyvadlové baterie snížena o 30 procent.

GROHE Plant Hemer

Zaměření na čistotu vody

Středobodem světa GROHE je voda. Přísná kontrola její kvality tak hraje mimořádně důležitou roli na všech úrovních aktivit společnosti. Přísné limity na spotřebu vody a produkci látek znečišťujících ovzduší, které stanovují německé zákony, uplatňujeme i v zahraničních továrnách. K vyloučení rizika znečištění vody prostřednictvím úniku chladicích maziv používaných ve výrobních procesech používáme moderní a konzistentní monitorovací technologie. Ve své továrně v thajském Klaengu využívá společnost GROHE speciálního systému na úpravu vody založeného na vodních rostlinách. Ty čistí odpadní vodu prostřednictvím mikroorganismů. Odpadní systém v továrně GROHE v Hemeru byl také komplexně modernizován. Společnost dále podniká veškerá opatření nezbytná k minimalizaci dalších nežádoucích environmentálních rizik. Všechny továrny mají připraveny nouzové plány a pravidelně provádějí evakuační a požární cvičení. Zaměstnanci jsou rovněž pečlivě proškoleni pro případ úniku nebezpečných chemických látek.

Udržitelná výroba společnosti GROHE je podtržena závazkem společnosti chránit životní prostředí a chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců.

Přečtěte si také